Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Toch maar beter van je gsm afblijven achter het stuur!
26 mei
2020

Toch maar beter van je gsm afblijven achter het stuur!

Artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat een bestuurder geen gebruik mag maken van zijn draagbare telefoon die hij in de hand houdt, tenzij zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is.

 

In de rechtspraak heerste er vooralsnog enige onduidelijkheid over wat er precies dient verstaan te worden onder "gebruik maken" van een draagbare telefoon.

 

Zo werd in het verleden reeds een bestuurder vrijgesproken die tijdens het rijden aan het bellen was met zijn gsm die hij tussen zijn hoofd en schouder klemde, terwijl zijn beide handen zich op het stuur bevonden.

Volgens de rechter was er in een dergelijk geval geen sprake van een inbreuk op het bij artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement voorgeschreven verbod.

 

Het Hof van Cassatie heeft met zijn arrest van 14 januari 2020 thans duidelijkheid geschapen aangaande de interpretatie van voormelde verbodsbepaling.

 

In de voorliggende zaak diende het Hof zich met name te buigen over de vraag of een bestuurder veroordeeld mocht worden wegens het "gebruik" van een in de hand gehouden GSM, ondanks het gegeven dat er door de verbalisanten geen effectief gebruik van het telefoontoestel kon worden vastgesteld.

 

Het Hof van Cassatie oordeelde inzake als volgt :

 

'De regelgever heeft het begrip "gebruiken maken van een draagbare telefoon die in de hand wordt gehouden" niet nader gedefinieerd. Dit begrip moet bijgevolg in zijn normale betekenis worden uitgelegd. In zijn normale betekenis houdt dit in dat dit gebruik niet wordt beperkt tot een welomschreven handeling zoals bellen of sms'en en dat het in de hand houden door de bestuurder van een draagbaar telefoontoestel tijdens het rijden impliceert dat dit toestel wordt gebruikt.'

(Cass. 14 januari 2020, http://www.cass.be (24 januari 2020); VAV 2020, afl. 2, 77).

 

 

Het Hof meent derhalve dat met het “gebruik maken” van een draagbare telefoon geenszins een welbepaalde handeling zoals sms’en of bellen wordt bedoeld.

 

Het louter in de hand houden van de gsm tijdens het rijden, volstaat volgens het Hof reeds om te kunnen besluiten dat er door de bestuurder gebruik van wordt gemaakt in de zin van artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement.

 

Deze denkwijze kan gevolgd worden daar een bestuurder zijn mobieltje uiteraard niet zomaar in de hand zal houden..

 

Gelet op het feit dat U naast een verslapte aandacht voor het verkeer zodoende ook een geldboete riskeert wegens overtreding van artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement, is het bijgevolg absoluut afgeraden om tijdens het rijden zelfs gewoon uw gsm in de hand te houden.

 

U weze dus gewaarschuwd!