ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid

Lijdt u als patiënt tijdens uw behandeling schade ten gevolge van een fout door de arts? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een advocaat medische aansprakelijkheid met diepgaande expertise. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

Het medisch recht vervult vandaag een belangrijke rol in onze maatschappij. Gelet op het gegeven dat medische ingrepen steeds performanter worden, worden ze ook vaker toegepast. Lang niet al deze ingrepen verlopen echter vlekkeloos. Denk maar aan de situatie waarbij er een verkeerd lichaamsdeel wordt geopereerd of de situatie waarbij er medisch materiaal in het lichaam van de patiënt achterblijft. Maar ook door de toediening van een verkeerde dosis medicatie of het aanwenden van een verkeerde operatietechniek kan u als patiënt schade lijden.

In dat geval doet u er goed aan u te laten bijstaan door een ervaren advocaat medische aansprakelijkheid. Onze advocaten zijn, dankzij hun jarenlange expertise, perfect geplaatst zijn om een correcte schadeloosstelling te bekomen voor de door u geleden schade.

Wanneer doet u best beroep op een advocaat medische aansprakelijkheid?

Wanneer u als slachtoffer van een medische fout schade lijdt en u de zorgverstrekker (arts, verpleegkundige,…) en/of het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk wenst te stellen, dient u binnen het medische aansprakelijkheidsrecht drie elementen te bewijzen:

Aangezien het leveren van een dergelijk bewijs zeker niet voor de hand liggend is, kan u een beroep doen op de diensten van onze advocaten medische aansprakelijkheid die u vakkundig zullen verder helpen om de nodige bewijzen te verzamelen en het bekomen van een gepaste compensatie voor de door u geleden schade.

Waarmee kan een advocaat medische aansprakelijkheid u bijstaan?

Onze advocaten medische aansprakelijkheid verschaffen u met hun ruime ervaring vooreerst een duidelijk advies omtrent de slaagkansen in uw dossier. Wij gaan na of de behandelende arts dan wel het ziekenhuis, of beiden, voor de geleden schade kunnen worden aangesproken. Rekening houdend met uw medisch dossier schatten wij de kans in op het slagen van een eventuele procedure.

Indien het daadwerkelijk tot een procedure komt, zal uw advocaat medische aansprakelijkheid voor de rechtbank de aanstelling van een geneesheer-deskundige (of een college van deskundigen indien de materie dit vergt) vorderen. Deze gerechtsdeskundige dient in alle onafhankelijkheid de rechtbank te adviseren over de verantwoordelijkheid van de arts, het ziekenhuis, etc. en dient tevens te bepalen welke gevolgen de fout heeft veroorzaakt. Op basis van dit verslag zullen onze advocaten een nauwkeurige begroting maken van alle vergoedingen waar u als slachtoffer recht op heeft.

In het geval er geen aansprakelijkheid in hoofde van de zorgverstrekker/dokter en het ziekenhuis kan worden aangetoond, bestaat er eventueel nog de mogelijkheid om een vergoeding te bekomen via het Fonds voor Medische Ongevallen. Indien gewenst kunnen onze advocaten medische aansprakelijkheid u ook in deze buitengerechtelijke procedure bijstaan.


Bovendien loont het ook zeker de moeite om na te gaan of uw familiale verzekering (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid) voorziet in een recht op gratis rechtsbijstand. Deze rechtsbijstandsverzekering biedt u de mogelijkheid om voor uw zaak kosteloos beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid. Uw verzekeraar zal in dat geval immers (gedeeltelijk) instaan voor de kosten en erelonen van onze advocaten.

In dossiers met betrekking tot medische aansprakelijkheid trachten wij steeds op een pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Als advocaat medische aansprakelijkheid weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake medische aansprakelijkheid

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving