ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht

Kreeg u een dagvaarding voor de politierechtbank?
Raakte u betrokken bij een verkeersongeval?
ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een ervaren advocaat verkeersrecht en verleent u een optimale juridische bijstand. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

Gelukkig heeft u niet bij elke verkeersovertreding een advocaat verkeersrecht nodig. Wanneer u een verkeersovertreding begaat, stellen de politiediensten een proces-verbaal op dat wordt overgemaakt aan het Parket. De Procureur des Konings beslist vervolgens welk gevolg wordt gegeven aan dat proces-verbaal. Zo kan de Procureur beslissen om het dossier te seponeren of om u een minnelijke schikking voor te stellen dan wel om over te gaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

Bij lichtere verkeersovertredingen zoals een lichte snelheidsovertreding, telefoneren achter het stuur of het niet-dragen van de veiligheidsgordel zullen de politiediensten gewoonlijk een onmiddellijke inning voorstellen.
Ingeval van zwaardere overtredingen zoals een alcohol – of drugsintoxicatie, dronkenschap, zware snelheidsovertredingen, door een rood licht rijden of een vluchtmisdrijf zal u door de procureur des konings gedagvaard worden om te verschijnen voor de politierechtbank.

Gedagvaard? Reken op een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht

In dat laatste geval doet u er goed aan u te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht. Onze advocaten verkeersrecht kunnen zich beroepen op jarenlange expertise en zijn perfect geplaatst om uw strafrechtelijke belangen voor de politierechtbank te behartigen.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een advocaat verkeersrecht met diepgaande expertise. Uitgebreide vakkennis is immers cruciaal bij uw verdediging teneinde een eventuele geldboete en/of rijverbod te vermijden dan wel zo laag mogelijk te houden. Uw advocaat verkeersrecht kijkt na of er sprake is van verjaring, correct opgesteld proces-verbaal, etc.

Verder behelst het verkeersrecht ook alle aspecten van een verkeersongeval. Indien u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval wenst u uiteraard uw schade volledig vergoed te zien. In dat geval zal een fout in hoofde van de aansprakelijke persoon, de schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en door de u geleden schade bewezen moeten worden waarvoor u een beroep kan doen op de diensten van onze advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht.

Indien u door een verkeersongeval, waarin u geen aansprakelijkheid draagt, schade heeft geleden komt alle schade voor vergoeding in aanmerking. Dit kan gaan van beperkte materiële schade aan uw voertuig tot een totaal verlies maar ook van beperkte lichamelijke letsels tot ernstige, blijvende verwondingen. U kan dan aanspraak maken op een vergoeding voor uw morele schade, huishoudschade, inkomstenverlies, esthetische schade, etc. Daarnaast behoort ook een ‘gedeeltelijke aansprakelijkheid’ tot de mogelijkheden.

Waarom zou u beroep doen op een advocaat verkeersrecht?

Onze advocaten verkeersrecht verschaffen u met hun ruime ervaring vooreerst een duidelijk advies omtrent de aansprakelijkheid van het verkeersongeval en schatten de kans op het slagen van een eventuele procedure in. Verder zullen onze advocaten een nauwkeurige begroting maken van alle vergoedingen waar u als slachtoffer recht op heeft als gevolg van zowel de materiële als de lichamelijke schade die u heeft geleden.

Bij een eventuele betwisting van de aansprakelijkheid zal uw advocaat verkeersrecht de aansprakelijke persoon dagvaarden voor de rechtbank en aldaar uw belangen behartigen teneinde een integrale schadeloosstelling te bekomen voor het verkeersongeval.

Ook indien u zelf als mogelijke aansprakelijke wordt beschouwd voor een verkeersongeval, staan onze advocaten verkeersrecht u met raad en daad bij van de start tot het einde van uw dossier en trachten wij met onze ruime juridische ervaring de schadeaanspraken van de tegenpartij te betwisten waar mogelijk.


Bovendien omvatten de meeste voertuigverzekeringen tevens een rechtsbijstandsverzekering waardoor u in de mogelijkheid bent om kosteloos beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht. De meeste rechtsbijstandsverzekeringen dekken immers alle kosten gaande van een voorafgaand advies tot de strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank. Ook wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval kan u beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar om een vergoeding te bekomen voor de door u geleden schade.

In dossiers met betrekking tot verkeersrecht trachten wij steeds op een pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, onder meer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Als advocaat verkeersrecht weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake verkeersrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving