Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen
16 mei
2017

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Wat, waarom en hoe?

In principe zijn alle bossen, waar ook gelegen, beschermd door het Bosdecreet. De bossen die echter stedenbouwkundig niet gelegen zijn in een gebied voor natuur-, bos- of parkgebied kunnen echter door middel van een relatief eenvoudige procedure toch gekapt en ontbost worden.

Om het voorgaande tegen te gaan keurde de Vlaamse Regering op 31 januari 2014 een “Plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen” goed dat dient te zorgen voor:

- een beter onderbouwde afweging bij aanvragen tot ontbossingsvergunningen;

- een betere bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen

De “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” (MKWB) zijn zonevreemde bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming maar wel in woon-, recreatie- of industriegebieden. Om deze reden zijn zij kwetsbaarder dan de bossen die wel in een bos-, natuur- of parkgebied gelegen zijn.

Niet enkel de ligging definieert een MKWB. Het gaat immers ook om bos, dat volgens welbepaalde criteria zoals oppervlakte, biologische waarde, historiek van het bos… een score heeft gekregen waardoor het als waardevol wordt beschouwd en een betere bescherming verdient.

De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen in kaart gebracht.

 

Wat zijn de gevolgen van de opname op de kaart van MKWB?

De bestemming van de ‘bossen’ op de kaart verandert echter niet. Deze bossen komen dus niet automatisch in een groene bestemming te liggen.

Indien een eigenaar zijn perceel wil bebouwen en er staat een ‘bos’ op dat opgenomen is op de kaart, dan zal de eigenaar voor de ontbossing, naast een omgevingsvergunning, ook een specifieke aanvraag moeten richten aan het Agentschap Natuur en bos. Het is de Vlaamse regering die, na advies van het Agentschap Natuur en Bos, zal beslissen over de al dan niet toelating tot ontbossing. Omdat het om waardevolle bossen gaat, zal de Vlaamse Regering wellicht erg terughoudend zijn met het verstrekken van zo'n toelating.

Als de Vlaamse Regering zo'n ontbossing weigert, dan moet zij binnen twee jaar een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opmaken. Dit betekent dat het MKWB dat aanvankelijk gelegen is in bijvoorbeeld “woongebied” een nieuwe ruimtelijke bestemming zal krijgen en in bijvoorbeeld een “natuurgebied” zal komen te liggen. Een woning bouwen op die grond is dan uitgesloten. In dat geval zal de eigenaar, onder bepaalde voorwaarden, een planschadevergoeding kunnen krijgen. Die vergoeding dekt echter slechts 80% van de waardevermindering van de eerste vijftig meter vanaf de rooilijn.

Wie te maken krijgt met een bouwverbod kan aldus pas een schadevergoeding krijgen na bestemmingswijziging naar waardevol en kwetsbaar bosgebied, wat al snel twee jaar kan duren.

 

Wat kan ik doen tegen deze opname?

De ontwerpkaart is gemaakt op basis van de combinatie van verschillende kaartlagen en een formule die berekent hoe waardevol een bos is.

De digitale kaart (raadpleegbaar op de website van ‘natuur en bos’), is echter slechts een voorlopige kaart. Het openbaar onderzoek loopt van 16 mei 2017 t.e.m. 14 juli 2017. Indien u merkt dat uw perceel of een deel van uw perceel werd opgenomen als MKWB heeft u aldus nog de kans om hierop te reageren t.e.m. 14 juli 2017.

U krijgt de mogelijkheid om na te gaan of de formule juist is toegepast. Het kan ook zijn dat de exacte terreinsituatie uitwijst dat wat actueel op het perceel aanwezig is niet onder de definitie van bos volgens art. 3 van het Bosdecreet valt.

Bezwaren die kunnen worden gemaakt zijn:

  • De formule met criteria werd verkeerd toegepast waardoor een stuk grond verkeerdelijk op de kaart is aangeduid;
  • De exacte terreinsituatie wijst uit dat een grond in werkelijkheid géén bos is;
  • U hebt reeds een vergunning om te ontbossen heeft verkregen vóór 18 december 2015.

De verkregen opmerkingen uit het openbaar onderzoek worden verwerkt en kunnen vervolgens  aanleiding geven tot aanpassingen aan de kaart.

Maakt u geen bezwaar dan zal uw grond wellicht worden opgenomen op de definitieve kaart wat gevolgen zal hebben voor uw toekomstige bouwprojecten.

Heeft u na deze bijdrage nog vragen dan helpen wij u graag verder.