Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
De NV met enig bestuurder als instrument voor familiale successieplanning
28 apr
2023

De NV met enig bestuurder als instrument voor familiale successieplanning

In het “oude” recht leende de NV zich er als vennootschapsvorm minder makkelijk toe om de overdracht naar de volgende generatie te regelen.

Zou men zijn aandelen in de "oude" NV hebben willen overgedragen naar de volgende generatie, bijvoorbeeld met een schenking, dan had men weinig garanties dat men nog wel als bestuurder zou kunnen aanblijven: de schenker kon immers altijd en zonder enige motivering (“ad nutum”) ontslagen worden door een gewone meerderheid van aandeelhouders. Op de algemene vergadering had hij geen macht meer omdat hij zijn aandelen reeds had overgedragen. Hij kon daarbij in principe niet kiezen wie hem zou opvolgen. Evenmin had men enige garantie om nog een inkomen te genieten uit de vennootschap.

De nieuwe NV wordt in het WVV daarentegen gewapend met verschillende instrumenten om tegemoet te komen aan deze problemen.

 

1. Men kan ervoor opteren om de NV om te zetten naar een NV met enig bestuurder, die beperkt aansprakelijk is en statutair benoemd wordt mét vetorecht

 

Daar waar de “oude” NV nog verplicht drie bestuurders moest hebben die te allen tijde konden worden ontslagen, kan de “nieuwe” NV ervoor kiezen om slechts één bestuurder aan te stellen die bovendien statutair benoemd is.

Degene die zijn aandelen dus overdraagt naar de volgende generatie kan dus eerst beslissen om zichzelf als statutair bestuurder te benoemen. Door bovendien een vetorecht in de statuten in te bouwen maakt de statutaire bestuurder zich quasi-onafzetbaar en bijzonder machtig: hij kan een veto stellen tegen zijn eigen ontslag of tegen elke andere statutenwijziging. Men houdt dus de touwtjes in handen als bestuurder, ook na de overdracht van zijn aandelen.

Het nieuwe recht biedt ook de mogelijkheid om de statutaire zaakvoerder beperkt aansprakelijk te maken, hetgeen voordien nog niet mogelijk was in vergelijkbare vennootschapsvormen met enig bestuurder zoals de Comm.VA.

 

2. Opvolgingsregeling in de statuten

 

Indien de schenker wenst dat bijvoorbeeld één van zijn kinderen hem opvolgt na zijn overlijden of nadat hij zelf wenst te stoppen, dan kan dit in de statuten van de NV worden bedongen.

 

3. Meervoudig stemrecht

 

In de “oude” NV was de regel dat elk aandeel één stem op de algemene vergadering vertegenwoordigde. Een meerderheid van aandelen betekende dus in principe ook een meerderheid van stemmen op de algemene vergadering. Indien men de meerderheid van de aandelen wegschonk, was er het nadeel dat men geen beslissingsmacht meer had op de algemene vergadering en dus niet meer kon doorwegen op bv. de dividendpolitiek, statutenwijzigingen, kapitaalverhogingen en dergelijke meer.

Het nieuwe recht voert daarentegen een onbeperkt meervoudig stemrecht in. Een aandeel hoeft dus niet één stem meer te vertegenwoordigen. Zo kan de schenker beslissen om één aandeel te behouden en aan dit aandeel bv. 75% van de stemmen toe te kennen. De rest van de aandelen kunnen dan reeds worden geschonken aan de kinderen, zonder dat de schenker zijn overwicht op de algemene vergadering verliest. Op deze manier heeft de schenker, naast de eventuele bestuursbezoldigingen, ook grip op de dividendpolitiek en kan hij zorgen voor een gegarandeerd inkomen.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of over de familiale successieplanning in het algemeen, mag u steeds contact opnemen met ons kantoor.